Všeobecné  podmínky pro provádění údržbářských prací 

 Všeobecné  podmínky pro údržbářské práce - opravy motorových vozidel, návěsů a přívěsů a vyřizování reklamací společností Autoservis Vydra s.r.o. (dále jen "podmínky")

 

I. Úvod


 Předmětem těchto všeobecných podmínek je úprava právních vztahů se společností Autoservis Vydra s.r.o. , se sídlem Na statku 31, Trutnov, 541 01, IČ: 21055033 zapsanou v obchodním rejstříku jako zhotovitel opravy.

Tyto všeobecné podmínky platí pro opravy motorových vozidel, návěsů a přívěsů (dále jen „vozidlo“) a upravují vztah mezi zhotovitelem a jeho zákazníky při opravě vozidla a v souvislosti s ní. Podnikatel v těchto všeobecných podmínkách odkazuje na obchodní společnost  Autoservis Vydra s.r.o., se sídlem Na statku 31, Trutnov, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné opravy silničních vozidel a plechů a karoserií. práce opravy  (dále jen  „zhotovitel“).

 Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba uvedená v této rámcové smlouvě, pro kterou zhotovitel provádí opravy, přestavby nebo jiné údržbové práce na základě  písemné objednávky uvedené na objednávkovém formuláři (dále jen  „objednatel“). Zákazník - spotřebitel je zákazník, který při uzavírání odpovídající smlouvy s podnikatelem nejedná v rámci své obchodní činnosti. Zákazník, který není spotřebitelem, pak uzavře konkrétní smlouvu o užívání zboží nebo služby v rámci svého podnikání.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ponechané předměty ve vozidle a je oprávněn dle potřeby provést zkušební jízdu s vozidlem zákazníka.

Zákazník je povinen vyzvednout vozidlo po provedení díla na výzvu dodavatele, a to nejpozději do 5 dnů ode dne výzvy. Neučiní-li tak, je povinen uhradit dodavateli poplatek za parkování vozidla ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení zákazníka s vyzvednutím vozidla, také na zákazníka přechází riziko nahodilé škody či zničení vozidla.

 Opravou se v této smlouvě rozumí činnost, při které se převážně odstraňují vady vozidla, následky jeho poškození nebo následky opotřebení a úpravou vozidla se rozumí činnost, při které se zejména mění jeho povrch nebo vlastnosti. (dále). , oprava). Zákazník se s těmito všeobecnými podmínkami zhotovitele v souvislosti s opravou nebo přestavbou vozidla seznámí nejpozději v průběhu opravy vozidla. Zákazník přijímá následující VOP jako závazné pro všechny služby související s prací na vozidle.

  Od těchto všeobecných podmínek se lze v jednotlivých případech odchýlit pouze na základě písemné dohody  mezi podnikatelem a zákazníkem. Veškeré pracovní smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem, včetně všech dodatků a dodatků, musí mít písemnou formu.

  V případě, že zákazník doposud odměnu dodavateli neuhradil, je dodavatel oprávněn nevydat zákazníkovi vozidlo dříve, než bude odměna v celé výši uhrazena.V takovém případě náleží dodavately náhrada za parkovné ve výši 200 Kč za každý započatý den a od třetího dne od doručení výzvy k vyzvednutím jak emailem, telefonem, poštou, ústně.

 V případě, že zákazník neuhradí cenu díla ani do 1 měsíce od výzvy dodavatele k úhradě ceny díla a vyzvednutí vozidla, je dodavatel oprávněn zajistit odtah vozidla příslušným správním orgánem na náklady zákazníka.

V případě, že zákazník uloží dodavateli v souvislosti s prováděním díla pokyn, který je zcela zjevně nevhodný, je dodavatel povinen na nevhodnost takového pokynu zákazníka upozornit. Trvá-li přesto zákazník na takovém pokynu, je dodavatel oprávněn provedení díla odmítnout.

 

  II. Průběh opravy, cena díla, přejímka.

 

 Zákazník přiveze vozidlo na místo zhotovitele na vlastní náklady. Při předání vozidla k opravě je se zhotovitelem sepsána objednávka (ZL), která je písemnou objednávkou opravy a zároveň smlouvou o dílo.


 Pro vyhotovení ZL může zhotovitel požadovat  předložení dokladu k vozidlu (např. technický průkaz řidiče, technický průkaz vozidla) ke kontrole. Podepsaný a vyplněný ZL schválený zhotovitelem a objednatelem je pracovní smlouvou  (dále jen „smlouva“) a zároveň potvrzením o předání a převzetí vozidla do opravy. Je-li zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající v obchodním životě, musí osoba, která tuto osobu zastupuje ve věcech s podnikatelem, doložit pověření k zastupování této osoby, nepochází-li oprávnění z veřejného rejstříku ve kterém je zastupování vnořeno. Osoba, která zastupuje právnickou osobu při jednání s podnikatelem nebo podnikající fyzická osoba, která k tomu není oprávněna, odpovídá podnikateli za veškeré škody, které podnikatel v souvislosti s uvedenou činností způsobí, včetně všech nákladů právního zastoupení.

  Zhotovitel má právo požadovat při opravě vozidla dostatečnou zálohu. Pokud objednatel odmítne tuto zálohu zhotoviteli zaplatit, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Před zaplacením požadované zálohy není zhotovitel povinen zahájit opravné práce a činnost zhotovitele se prodlužuje o dobu, která uplynula od uzavření smlouvy do zaplacení zálohy. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín opravy, který ZL označil jako předpokládaný termín. Pokud by však hrozilo, že oprava nebude provedena před předpokládaným termínem uvedeným ve smlouvě z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele, bude o tom zhotovitel objednatele informovat a zároveň mu stanoví nový termín pro provedení opravy, případně dokončení opravy, kterou písemně uvede ve smlouvě, jakož i to, že zákazník požádal o prodloužení stanoveného termínu dokončení opravy a zda s tímto prodlouženým termínem souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel s prodloužením doby opravy, má zhotovitel právo v opravě nepokračovat a smlouvu zrušit, přičemž objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu opravy a náklady dle termínu opravy dle ceníku zhotovitele popř část, kterou zhotovitel plní do dokončení zakázky.

 Zhotovitel neumožní při opravě použití jakýchkoliv nástrojů poskytnutých objednatelem, pokud si objednatel tento postup písemně nevyžádá a neodsouhlasí. Předpokládaná cena opravy v ZL je cena stanovená dle negarantovaného rozpočtu. Provede-li zhotovitel v průběhu opravy opravu, která rozsahem díla nebo cenou díla přesáhne předpokládanou cenu opravy uvedenou na formuláři smlouvy, je povinen o tom objednatele informovat. V tomto  případě musí zhotovitel po oznámení potřeby navýšení jednostranně zvýšit předpokládanou cenu opravy uvedenou v ZL, maximálně však o 10 %. Je-li nutné zvýšit předpokládanou cenu opravy uvedenou v ZL o více než 10 % původní předpokládané ceny prací uvedené v ZL, musí zhotovitel zvýšit cenu opravy pouze se souhlasem udržovatele. Zhotovitel poznamená do ZL novou předpokládanou cenu opravy a to, že objednatel byl informován o zvýšení ceny opravy  a zda tuto změnu akceptoval či nikoliv. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny opravy, má zhotovitel právo v opravě nepokračovat a smlouvu zrušit, přičemž objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu opravy a náklady dle podmínek zhotovitele, nebo dle ceníku do  doby, než zhotovitel od smlouvy odstoupí. Je-li nutné zvýšit předpokládanou cenu  opravy o více než 10 % původní předpokládané ceny opravy dle objednávkového listu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy, je však povinen uhradit cenu a náklady zhotoviteli.


 Zhotovitel zasílá objednateli fakturu za zhotovitelem provedenou činnost po převzetí vozidla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu opravy a náklady dle faktury zhotovitele. Cena opravy spolu s náklady na opravu se hradí v hotovosti nebo platební kartou prostřednictvím platebního terminálu při převzetí vozidla u zhotovitele. Pokud zhotovitel souhlasí s jinou než hotovostní platbou, musí být cena opravy a náklady uhrazeny do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu – faktuře. Cena fakturovaná se považuje  za uhrazenou okamžikem jejího přijetí na peněžní účet zhotovitele. 

 V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 1 % z prodlení.

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

ZavřítNezbytnéPříjmout nastavenéPříjmout vše

Otevřít okno cookies